Hem » Ledare » Kärnkraften kan inte ersättas med väderberoende elproduktion

Kärnkraften kan inte ersättas med väderberoende elproduktion

image_pdfimage_print

Sverige håller på att hamna i ett mycket prekärt läge gällande energiförsörjningen och samtidigt har vi en regering som vare sig tycks kunna eller vilja hantera den stundande kris vi snart kan stå inför. Tyvärr har energipolitiken kommit att styras av drömmare och aktivister, utan erforderligt kunnande, snarare än av ingenjörer och ekonomer, på basis av universums givna naturlagar och beprövad ekonomisk teori. Sverigedemokraterna fruktar nu för att den nuvarande politiken kommer leda till ett stort bakslag för hela samhället, för uppenbart är att vi i det här landet måste ta varje dålig idé till vägs ände innan en tillnyktring kan ske.

I detta mycket allvarliga läge skulle det behövas en handlingskraftig regering, förmögen till pragmatiska beslut baserad på verkligheten. Regeringsmakten vilar dock på ett väldigt ostadigt fundament där det oberäkneliga och verklighetsfrämmande Miljöpartiet olyckligtvis ges ett avgörande inflytande. Energiminister Ibrahim Baylan avsäger sig ansvar genom att gömma sig bakom den parlamentariskt tillsatta Energikommissionen. Detta trots att kommissionens uppdrag främst handlar om tiden efter 2025.

Under innevarande mandatperioden har redan beslut kommit om att stänga fyra av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer i förtid. Situationen för de kvarvarande sex reaktorerna är ytterst allvarlig och varningsflagg har höjts från företrädare för operatörerna vid flertalet tillfällen för de kvarvarande sex. Anledningen till de förestående hoten om nedläggning är inte av teknisk karaktär, utan av rent ekonomiska skäl. Där det främst är den straffbeskattning som finns mot kärnkraften genom en effektskatt och de nu för stunden låga elpriser som råder. Något som huvudsakligen är följden av marknadssnedvridande subventioner som har pumpats in i energisektorn genom elcertifikatssystemet.

Trots att situationen redan var ansträngd när regeringen tillträdde valde man att höja effektskatten på kärnkraft ytterligare, utan att budgetpropositionen antog dessa följder. Regeringens bedömning var att kärnkraftsoperatörerna skulle kunna bära denna kostnadsökning som den höjda effektskatten skulle innebära. Men man har även under sin korta tid i regeringsställning även genomdrivit en ambitionshöjning i elcertifikatssystemet där man subventionerar in ytterligare överkapacitet på elmarknaden och som riskerar att förvärra dagens ohållbara prisbild och försvaga stabiliteten på elnäten.

Den situation som kärnkraftsoperatörerna nu står inför är att investeringsbeslut ska tas kring installation av oberoende härdkylning och vilket är ett krav för de reaktorer som ska vara i drift efter 2020. Men alla reaktorer ska även ha genomfört en övergångslösning senast under 2017 då den slutliga installationen tar tid att genomföra. I den underlagsrapport till Energikommissionen som nyligen presenterades om de ekonomiska förutsättningarna för de skilda kraftslagen behäftas bilden av att åtgärder måste vidtas skyndsamt. Med de förutsättningar som har identifierats är bilden tydlig av att om regeringen inte agerar kommer troligen all kärnkraft behövs stängas till 2020.

Kärnkraften som en planerbar kraftproduktion utgör en avgörande roll i Sveriges kraftsystem och kan inte ersättas med väderberoende elproduktion utan att det får långtgående konsekvenser. Konsekvenser för människor, företag och hela samhällen som vilar på att industrin har tillgång till leveranssäker och prismässigt konkurrenskraftig energi. Det är dags att Baylan och regeringen slutar gömma sig bakom energikommissionen och istället tar ansvar för sin egen politik.

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)
Energipolitisk talesperson och ledamot i Energikommissionen

Josef Fransson (SD)
Näringspolitisk talesperson